Informace ze zasedání VV ze dne 3.5. 2012

Informativní výsledky jednání nového VV HC ČL o.s. 1/2012
Kompletní schválený zápis k nahlédnutí RaKK, založen v evidenci klubu.
Místo: Kancelář HC ČL o.s., Termín: 3.5. 2012 Čas: 9:00-12:00

 

1. Volba jednotlivých funkcí Výkonného výboru
Výkonný výbor zvolil:
Předseda: Tomáš Binder, 4 hlasovali pro/ 1 se zdržel, (navržený i kandidát T.Kučera, funkce se ale dobrovolně vzdal)
Místopředseda/ Výkonný sekretář: Tomáš Kučera, 4 hlasovali pro/ 1 se zdržel
Místopředseda/ Šéftrenér: František Richter, 4 hlasovali pro/ 1 se zdržel
Členové výboru: Atila Vörös, Jan Čermák

2. Schválení zápisu z VH ze dne 25.4. 2012 – schváleno s podněty do diskuze

Stav plnění usnesení:
Usnesení č. 1: Splněno
Usnesení č. 2: Postupně a intenzivně jsme společně začali pracovat na dotváření nové Koncepce ČL hokeje pro následující období, včetně stanovování odpovědností a priorit.
Zhodnocení minulého období a návrh činnosti jednotlivých členů:
Tomáš Binder: sponzoring, marketing, komunikace, motivace, zázemí
Atila Vörös: marketing, sponzoring, nábor, jednání s městem, vedením areálu,
František Richter: hokejová stránka, kvalita a rozvoj trenérů, dorost/ A-tým, šéftrenér ale i manažer mládeže, zlepšit výuku hokeje, zabezpečení jednotnosti
Jan Čermák: trénování, prezentace klubu (oblečení), pravá ruka šéftrenéra a sekretáře, koordinace vedoucí mužstev vs. trenéři
Tomáš Kučera: nábor, výkonný sekretář, (zajištění chodu klubu, ledy, doprava, rozhodčí, zdravotní služba, pořadatelská služba, KSLH, soupeři, termíny utkání atd), pokladník (hospodaření klubu),
Usnesení č. 3: VV si ukládá zabezpečit kontrolu dosavadních grantů od města do 25.5. 2012. Dále si VV ukládá vypracovat a schválit marketingového plán, strategii v souladu s Koncepcí českolipského hokeje do 31.8. 2012.
Usnesení č. 4: Trenéři pro letní přípravu budou ustanoveni a oznámeni nejpozději do 9.5. 2102; a dále pro sezonu 2012/13 do 31.7. 2012.
Usnesení č. 5 Zahrnuto pod Usnesení č. 2, vyhotovení plánu činnosti VV HC ČL o.s. na období 2012/13 bude zahrnuto v celkové Koncepci českolipského hokeje do 31.8. 2012.
Usnesení č. 6: VV si ukládá informovat členskou základnu s dosavadním stavem plnění jednotlivých usnesení prostřednictvím elektronické pošty do 7.5.2012; současně se připravuje jednání o aktualizaci a zlepšení správy www klubu.
Usnesení č. 7: VV si ukládá stanovení postupu všeobecné správné komunikace, konstruktivního řešení problémů, stížností, podnětů a veškerých připomínek na všech úrovní do 31.7.2012.

3. Zvolení zástupce klubu do KSHL LBC kraj – účast na VH LB Kraje 10.5.2012 – Richter, Kučera, Vörös

– podporujeme již navržené kandidáty; návrh kandidáta do VV LBK – F. Richter (p. Kučera pošle návrh) do příslušného termínu
4. Jednání o trenérovi licence B – ohledně trenérství, FR vede postupně jednání s příslušnými kandidáty, průběžně bude informovat.
5. Návrh řešení bodů z diskuze viz. zápis z VH - body 1.-4.
1. Okamžité řešení vzniklých/ zjištěných problémů: sponzorství vs. podmínky…
Byly určeny kompetence – byla zahájena příslušná jednání
2. Odchody hráčů
Byly určeny kompetence – byla zahájena příslušná jednání
3. Chování - komunikace trenérů a vedoucích… schůzka se všemi trenéry, na 1. VV v srpnu pozvání všech trenérů / vedoucích předběžně 25. 8. 2012
4. Požadavek na pravidelná setkání – 1x za ¼ roku, diskuze k problémům, podněty, informace o činnosti VV a hospodaření klubu, 1. termín bude včas oznámen (1. přibližně konec 06/2012).
6. Stanovení dalšího termínu jednání VV – úterý 22. 5. 2012, v 9:00
7. Diskuze/ další úkoly
Doplnění, co je potřeba/ nezbytné dále řešit a na VH nezaznělo:
- TK předal TB razítko klubu HC ČL o.s.
- Oznámení výsledků VH a o složení nového VV městu CL etc. – do 9.5. 2012 (Splněno)
- stanovit jasně úkoly, priority, odpovědnosti jednotlivce/ týmu, kompetence, termíny: Návrh: v rámci bodu 2. viz výše. – Usnesení č. 2
- spolupráce VV a RaKK – postup spolupráce – zástupci RaKK pozvat na jednání se zástupci VV do 30.6.2012 T. Kučera
- výkonný sekretář připraví aktualizace smluv pro šéftrenéra, sekretáře klubu a pro ost. trenéry a vedoucích mužstev
- Otázka ledů: FR a TK mají mandát řešit otázku vytíženosti a i jednat o finančních otázkách, včetně kabin, proběhlo jednání s L. Mizerou, podrobnější informace/ rozpis budou včas rozeslány; současně proběhlo jednání o našem zájmu pronajmout další kabinu, dále diskuze o využití případně dalších prostor – např. krámek/ kabina vs. sklad výstrojí)
- řešení situace s neplatiči
způsob řešení bude projednán s Kontrolní komisí; pro dosavadní případy byly určeny kompetence – byla zahájena příslušná jednání
- Otázka placení příspěvků hráčů hostujících z jiného klubu – na příštím VV
- Možnosti získání klubovny – ve fázi návrhů, zjišťování podmínek
- Zavedení trenérských deníků
- Registrace hráčů – výměna procházejících registrací (T. Kučera vypracuje seznam hráčů a trenéři vyberou fota hráčů !! Hráči kteří se odmítnou registrovat, nebudou napsáni na soupisky do soutěží a nebudou moci nastupovat do utkání.
- Přihlášky do soutěží (sekretář klubu)
- Odměny pořadatele 50,-/ h a zdrav. služby 80,-/h - návrh (kontakt ČK, ADRA…)
- do Koncepce zahrnout valná hromada 1x ročně, po roce informativní

Vypracoval: Tomáš Binder, předseda klubu Dne: 4.5. 2012, Č. Lípa

Copyright © 2012 - 2014, HC Česká Lípa o. s.